تصویب‌نامه در خصوص نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح منتشر شده در سه‌شنبه،۱۵ تیر ۱۳۹۵

به استناد تبصره (۱) ماده (۳) مقررات برگزاری مناقصات ن‌ م نصاب معاملات درسازمانهای نیروهای مسلح به شرح ذیل تعیین می‌شود:

الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح:

۱ـ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

۲ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک (دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) و در مناطق عملیاتی از بیست برابر سقف ارزش معاملات کوچک (چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) تجاوز نکند.

 ۳ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک (دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) و در مناطق عملیاتی بیست برابر سقف ارزش معاملات کوچک (چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) باشد.

ب ـ نصاب های تعیین شده از تاریخ این ابلاغیه در کلیه سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که اصلاح نشده است قابل اجرا خواهد بود و لازم است کلیه گیرندگان نصابهای جدید موضوع ماده۳ مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح را به کلیه رده‌های اجرایی در سازمانهای خود ابلاغ نمایند.

ج ـ نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود تسری می‌یابد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ سرلشکر بسیجی دکتر سیدحسن آقایی فیروزآبادی