الحاق و اصلاح بندهایی از آیین نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

منتشر شده در یکشنبه،۱۳ تیر ۱۳۹۵

الف ـ الحاق دو تبصره به ماده ۹ آیین نامه شورا:

تبصره۱۰ـ تغییر در ترکیب کمیسیون های تخصصی با تصویب شورای تخصصی انجام می شود.

تبصره ۱۱ـ در جلسات کمیسیون های تخصصی، رئیس (وزیر) و دبیر کمیسیون، دارای حق رأی بوده و حضور بدون حق رأی سایر معاونان وزارتخانه بلامانع است.

ب ـ تغییر متن تبصره ۴ ماده ۹ آیین نامه شورا:

تبصره ۴ـ کمیسیون ها می توانند عنداللزوم و عندالاقتضا از سایر دستگاه ها جهت حضور بدون حق رأی در جلسات دعوت کنند.

بر همین اساس دو کلمه «یا عضویت» در ماده ۶ نحوه و ترتیبات تقسیم مأموریت ها و وظایف قرآنی دستگاه ها (مصوبه جلسه اول شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۸)حذف می شود.

ج ـ تغییر در ماده ۱۲ آیین نامه شورا:

در عنوان و متن ماده ۱۲ آیین نامه، عبارت «صاحب نظران امور قرآنی» جایگزین دو عبارت «صاحب نظران مؤسسات قرآنی مردمی صاحب نظران منتخب مؤسسات قرآنی مردمی» می شود.

د ـ جایگزینی تبصره زیر، به جای تبصره ۴ ماده ۳ آیین نامه شورا:

تبصره ۴ـ در صورت غیبت سه جلسه متوالی هر یک از اعضای شورای تخصصی، غیبت آنان در جلسات بعدی، موجب عدم احتساب عضویت ایشان در نصاب رسمیت جلسات خواهد شد.