رأی شماره۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۴۶۱/۹۱/۳/ش ـ ۹/۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد

مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان

منتشر شده در سه‌شنبه،۱ تیر ۱۳۹۵

نظر به این که به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است

و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است

و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور، دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا و تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نیز ممنوع گردیده، بنابراین مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۶۱/ش ـ ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی