الحاق تبصره (۳) به بند (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

منتشرشده درشنبه،۲۴ بهمن ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۲۰۲۹۴ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 متن زیر به عنوان تبصره (۳) به بند (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۹۸/ت۴۱۵۲۷ک مورخ ۷/۲/۱۳۸۸ اضافه می‌شود:

تبصره۳ـ واحدهای مسکونی در حال ساخت یا ساخته شده طرح مسکن مهر که فاقد متقاضی واجد شرایط باشد، بدون در نظر گرفتن مفاد تمام یا هر یک از اجزاء (الف)، (ب) و (ج) این بند واگذار می‌شود. دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط وزیر راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری