اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

منتشرشده درشنبه،۲۴ بهمن ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۶۲۴۳/ت۵۲۱۳۴ هـ مورخ۶ /۵/۱۳۹۴ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۴ـ بانک‌های عامل موظفند پس از تأیید کارگروه مربوط، نسبت به امهال تسهیلات سررسید شده سال ۱۳۹۴ ذی‌نفعان مشمول این آیین‌نامه به مدت حداکثر تا سه سال اقدام نمایند و آمار هزینه‌های امهال مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انعکاس به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نمایند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری