پنج شنبه, 12 تیر 1399

 

تمدید اجرای آیین‌نامه‌های آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی (دوره اول متوسطه) پیش‌حرفه‌ای و متوسطه حرفه‌ای خاص دانش‌آموزان با نیازهای ویژه  منتشر شده درشنبه،۱۷ بهمن ۱۳۹۴

 

مصوبه نهصد و شانزدهمین(۹۱۶) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش

 تاریخ ۶/۷/۱۳۹۴

شورای‌عالی آموزش و پرورش مقرر می‌دارد:

اجرای آیین‌نامه‌های آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی (دوره اول متوسطه) پیش حرفه‌ای و متوسطه حرفه‌ای خاص دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، مصوب جلسه ۷۵۳ شورای عالی به تاریخ ۳/۷/۱۳۸۶ متناسب با تغییرات ساختار جدید نظام آموزشی تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۶ـ ۱۳۹۵ تنفیذ و تمدید شود.

 

موضوع: تنفیذ و تمدید اجرای آیین‌نامه‌های آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی (دوره اول متوسطه) پیش حرفه‌ای و متوسطه حرفه‌ای خاص دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در نهصد و شانزدهمین(۹۱۶) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۶/۷/۱۳۹۴ به تصویب رسید.

         دبیر شورا                                               رئیس جلسه

         مهدی نوید                                          علی اصغر فانی

تنفیذ و تمدید اجرای آیین‌نامه‌های آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی (دوره اول متوسطه) پیش حرفه‌ای و متوسطه حرفه‌ای خاص دانش‌آموزان با نیازهای ویژه مورد تأیید است.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش ـ حسن روحانی