یکشنبه, 15 تیر 1399

 

نحوه ادامه تحصیل دانش‌آموزان دوره متوسطه سالی واحدی

منتشر شده درشنبه،۱۷ بهمن ۱۳۹۴

با توجه به استقرار دوره دوم متوسطه در نظام جدید آموزشی از سال تحصیلی ۱۳۹۶ـ ۱۳۹۵ (موضوع مصوبه جلسه ۸۵۱ شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۰)، شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص ادامه تحصیل

دانش‌آموزان دوره متوسطه مقرر می‌دارد:

۱ـ دانش‌آموزان پایه اول متوسطه نظام سالی واحدی که موفق به ادامه تحصیل نشده‌اند در صورت دارا بودن شرایط زیر می‌توانند از سال تحصیلی ۱۳۹۶ـ ۱۳۹۵، در پایه دهم متوسطه نظام جدید ثبت‌نام وادامه تحصیل دهند.

۱ـ۱ـ شرایط سنی ثبت‌نام وادامه تحصیل در مدارس روزانه را داشته باشند.

۲ـ۱ـ نمرات دروس پایه اول متوسطه آنان به گونه‌ای باشد که مطابق ضوابط آیین‌نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه سالی واحدی (قبل از صدور رأی ۸۵۶ تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۰ شورای‌عالی‌آموزش و پرورش) شرایط قبولی پایه اول متوسطه سالی واحدی را دارا باشند.

تبصره۱: در صورتی که این قبیل دانش‌آموزان شرایط بند۲ـ۱ را نداشته باشند، به‌عنوان قبولی پایه هشتم نظام جدید آموزشی شناخته می‌شوند و می‌توانند در پایه نهم ثبت‌نام وادامه تحصیل دهند.

تبصره۲: دانش‌آموزان فاقد شرایط بند۱ـ۱ نیز می‌توانند حسب مقررات در مدارس بزرگسالان یا آموزش از راه‌دور و یا به شیوه داوطلب‌آزاد ثبت‌نام و ادامه تحصیل دهند.

۲ـ در سال تحصیلی ۱۳۹۵ـ ۱۳۹۴ دروس پایه اول متوسطه در واحدهای آموزشی بزرگسالان، آموزش از راه‌ دور و به شیوه داوطلب‌آزاد ارائه می‌شود. دانش‌آموزان واجد‌ شرایط و متقاضی می‌توانند مطابق مقررات در مدارس بزرگسالان یا آموزش از راه دور و یا به شیوه داوطلب آزاد ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

موضوع: نحوه ادامه تحصیل دانش‌آموزان دوره متوسطه سالی واحدی در نهصد و پانزدهمین (۹۱۵) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۴ به تصویب رسید.

                  دبیر شورا                                 رئیس جلسه

               مهدی نوید                               علی اصغر فانی

نحوه ادامه تحصیل دانش‌آموزان دوره متوسطه سالی واحدی مورد تأیید است.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش ـ حسن روحانی