یکشنبه, 15 تیر 1399

 

تصویب‌نامه در خصوص فراهم کردن شرایط قدرت قراردادی مشترکین

بالای پنج مگاوات وزارت نیرو جهت تأمین انرژی برق مورد نیاز

منتشر شده درسه‌شنبه،۱۳ بهمن ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۴/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۲۵۵۵۱/۹۳ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 ۱ـ وزارت نیرو مکلف است شرایط را برای آن دسته از مشترکینی که قدرت قراردادی آنها بالای پنج مگاوات می‌باشد و مایلند تمام یا بخشی از انرژی برق موردنیاز خود را از طریق نیروگاه‌های متعلق به خود یا بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه با نیروگاه‌ها تأمین نمایند، فراهم نماید.

۲ـ واحدهای متقاضی جدید که قدرت درخواستی آنها بالای پنج مگاوات می‌باشد نسبت به تأمین برق مصرفی خود از طریق نیروگاه‌های متعلق به خود یا بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه با نیروگاه‌ها اقدام نمایند. وزارت نیرو موظف است طبق مقررات از طریق شرکت‌های زیرمجموعه نسبت به انعقاد قرارداد اتصال به شبکه متقاضیان یادشده اقدام نماید.

۳ـ وزارت نیرو مکلف است شرایط لازم را به گونه‌ای فراهم نماید که به تدریج تا پایان سال ۱۳۹۴ تأمین حداقل دوسوم مجموع انرژی موردنیاز مشترکین از طریق بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه امکان‌پذیر شود.

۴ـ هزینه برقراری انشعاب و ترانزیت انرژی متقاضیان و مشترکین موضوع بندهای (۱) و (۲) طبق تعرفه‌های مصوب شورای اقتصاد اخذ می‌گردد.

تبصره ـ متقاضیان موضوع بند (۲) از پرداخت قدرالسهم مربوط به سرمایه‌گذاری تولید در حق انشعاب برق معاف می‌باشند و این رقم برای مشترکین موضوع بند (۱) که به صورت دایم برق خود را از طریق بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه تأمین می‌نمایند با درخواست مشترکین قابل استرداد می‌باشد.

۵ ـ ترانزیـت و تحویل انرژی خریـداری‌شده از طـریق بـورس انرژی یا قـراردادهـای دوجانبـه، طـبق مقـررات و ضوابـط توسط وزارت نیرو تضـمین و پشتیبانی می‌گردد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری