یکشنبه, 15 تیر 1399

 

اصلاح بند (د) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال۱۳۹۴ کل کشور

منتشرشده در دوشنبه،۲۸ دی ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۵۲۳۰۷ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (د) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۴۷/ت۵۱۸۰۲هـ مورخ ۸/۲/۱۳۹۴ و اصلاح بعدی آن بعد از عبارت «پیوست شماره (۱)» عبارت «و ردیف‌های متفرقه» اضافه می‌گردد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری