چهارشنبه, 02 مهر 1399

 

 

تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده ۲  آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی

 

منتشر شده در 4 تیر99

 

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۸۶۰/ت۲۹۷۲۸هـ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۸ الحاق می‌شود:

 

تبصره ـ سفرهای رسمی استانداران استان‌های مرزی و معاونان آنان به استان‌های مجاور کشورهای همسایه مربوط در موارد فوری و اضطراری، با تشخیص و موافقت وزیر کشور و هماهنگی با وزارت امور خارجه انجام خواهدشد.

 

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری