چهارشنبه, 02 مهر 1399

 

 

اصلاح آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان و تجاری­سازی نوآوری­ها و اختراعات

 

منتشر شده در 4 تیر99

 

آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان و تجاری­سازی نوآوری­ها و اختراعات، موضوع تصویب­نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می­شود:

 

متن زیر جایگزین مواد (۵) تا (۱۶) و شماره سایر مواد به ترتیب اصلاح می­شود:

 

ماده۵ ـ دستورالعمل اعطای حمایت­های مالی و تسهیلاتی بر اساس اساسنامه صندوق با تصویب هیأت امنا و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط مشخص می­شود.

 

تبصره ـ صندوق موظف است به منظور تطبیق با اهداف مندرج در قانون، آیین­ نامه­های مصوب را در اختیار دبیرخانه شورا قرار دهد و امکان دسترسی کامل و برخط شورا بر عملکرد صندوق را در موارد مربوط فراهم سازد.

 

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری