یکشنبه, 19 مرداد 1399

 

تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

منتشر شده در 23 اردیبهشت 99

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۱۴  به پیشنهاد شماره ۲۱/۱۰۲۰۵۸ـ ۶۸۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۱۱/ت۳۵۰۸۱هـ مورخ ۱۳۸۵/۲/۲۷ و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود:

تبصره ـ به منظور تجهیز و تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های زیربنایی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تضمین پرداخت بابت پوشش تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی را که قرارداد مربوط به آن به‌اشکال مختلف ترتیبات قراردادی به ویژه ساخت، مالکیت و بهره‌برداری منعقد می‌کند، صادر نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری