چهارشنبه, 20 فروردين 1399

 

رأی شماره ۳۰۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

منتشر شده در 26 اسفند 98

بر اساس تبصره ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، تصویب آیین‌نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به همان هیأت محول‌شده است و حال آن که بر اساس ماده ۲۷ قانون مذکور آیین‌نامه اجرایی قانون استنادی می‌بایست به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. علاوه بر آن به موجب اصل ۱۳۸قانون اساسی صرفاً هیأت وزیران یا کمیسیونی متشکل از چند وزیر موظف به تصویب آیین‌نامه هستند، بنا بر مراتب واگذاری این وظیفه به هیأت عالی نظارت خارج از حدود اختیارات قانونی است و تبصره ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی