چهارشنبه, 20 فروردين 1399

 

تصویب نامه در خصوص مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس

منتشر شده در 29 بهمن 1398

وزارت دادگستری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی  ـ مصوب ۱۳۹۲ـ و مبالغ ریالی مندرج در بند (ب) ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ـ و تبصره (۱) آن، به ترتیب از مبلغ چهارصد هزار (۰۰۰ر۴۰۰) ریال و سیصد هزار (۰۰۰ر۳۰۰) ریال به مبلغ یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال تعدیل می‏شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری