آیین‎‌ نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی) (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (۵) و بند (ز) تبصره (۸)

ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشر شده در دوشنبه،۲۷ خرداد ۱۳۹۸

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

 الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.

ب ـ سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور.

پ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ت ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ث ـ سازمان بورس : سازمان بورس و اوراق بهادار.

ج ـ کمیته بند (ک): کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور موضوع جزء ( ۱) بند (ک) تبصره ( ۵) قانون.

چ ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی  (اعم از اجاره، وکالت، منفعت و ...) و اسناد خزانه اسلامی که به موجب قانون و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شود. این اوراق مشمول مالیات نمی‌شود.

ح ـ اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
 ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ و آیین‌نامه اجرایی آن و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ است.

خ ـ صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که طبق قوانین و مقررات مطابق با مفاد این آیین‌نامه  منتشر می شود، نظیر صکوک اجاره، صکوک استصناع.

د ـ اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که دولت برای تادیه مطالبات قطعی شده طلبکاران مورد تایید ذی حسابان و یا مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی به طلبکاران واگذار می‌نماید.

ذ ـ بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت به طلبکاران اعم از مبلغ بدهی دفتری و وجه التزام که به استناد ماده ( ۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ ،  ایجاد و با توجه به ماده ( ۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب/مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی‌حساب) و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشد.

ر ـ حفظ قدرت خرید: مبلغی در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، معادل پانزده درصد (۱۵%) بدهی مسجل که به ازای هر سال تأخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می‌شود.

ز ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه ­های اجرایی موضوع ماده ( ۱) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .

ژ ـ طلبکاران: پیمانکاران، مشاوران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای مطالبات از دستگاه‌های اجرایی می‌باشند از جمله دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مباشران، کارگزاران خرید محصولات تضمینی و سازمان تأمین اجتماعی.

س ـ مبلغ اسمی: مبلغی که در متن اوراق مالی اسلامی نوشته شده و پرداخت آن در سررسید تضمین شده است .

ش ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس ازجمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی.

ص ـ قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد .

 ض ـ سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مظنه‌گیری، انتشار، عرضه و واگذاری اوراق مالی اسلامی راه‌اندازی نماید. وزارت مکلف است پس از استقرار سامانه مذکور امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم سازد.

 ط ـ عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک/بانک‌هایی که به تشخیص وزارت تعیین و نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید، مبادرت می‌ورزد.

 ماده۲ـ سازمان برنامه با هماهنگی وزارت تا پایان خرداد ماه سال جاری نسبت به‌برآورد منابع مورد نیاز بودجه عمومی دولت از محل انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (۵) قانون (اعم از بندهای (ب)، (هـ)‍ و ...)  در مقاطع زمانی سه ماهه اقدام و به وزارت اعلام نماید. وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک) با رعایت ترتیبات قانونی، تا سقف پیش‌بینی شده در بند (ن) تبصره (۵) قانون (موضوع جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ ) از محل مبالغ مندرج در جدول زیر، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و مراتب را برای ابلاغ و تخصیص اعتبار به سازمان برنامه اعلام نماید. سهم هریک از دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها از اوراق مالی اسلامی منتشره با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مربوط، توسط سازمان برنامه تعیین می‌شود:

 تبصره۱ـ وزارت مجاز است ضمن استفاده از روش‌های مقتضی انتشار اولیه از جمله حراج، پذیره‌نویسی و عرضه خصوصی، نسبت به مظنه‌گیری از طریق سامانه‌ اوراق دولت برای پیشنهادهای تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی از سوی نهادهای ذ­ی­صلاح در بازار سرمایه و همچنین انتشار، عرضه و واگذاری اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره توسط وزارت، نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام نمایند.

تبصره۲ـ بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب ذی­ربط خزانه‌داری کل کشور واریز کند .

تبصره۳ـ انتشار اوراق مالی اسلامی با سررسید تا پایان سال ۱۳۹۸ از محل بند (ب) تبصره (۵) قانون، منوط به عدم افزایش سقف اوراق منتشره تسویه نشده نسبت به‌مبلغ بند مذکور، مجاز است.

تبصره۴ـ سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) در سال‌جاری حسب مورد مطابق ترتیبات پیش­بینی شده در قانون از جمله در جداول شماره (۸) و (۹) قانون پیش‌بینی شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبارات لازم برای تسویه پرداخت های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه‌های انتشار را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید . در صورت انتشار اوراق کوتاه مدت با سررسید تا پایان سال ۱۳۹۸، بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط همان سال تأمین و پرداخت می‌شود.

تبصره۵ ـ بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه‌داری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه‌گردان اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.

تبصره۶ ـ استفاده از اوراق مالی اسلامی منتشره توسط وزارت، به عنوان وثیقه و ضمانتنامه با تسری شرایط اوراق مشارکت به آن موضوع بند (ج) ماده ( ۴) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲، پس از پذیرش در بازار ثانویه، مجاز است.

ماده۳ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت، به منظور واگذاری به طلبکاران، با سررسید تا سه سال، با حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود:

الف ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی‌مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات با مسئولیت و تأیید رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور)، آغاز شده و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می‌باشد. در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است و همچنین برای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت کسور، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت‌ها یا صورتحساب‌های صادره طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می‌باشد.

تبصره۱ـ مواردی‌ که با اعلام و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تأخیر تأدیه برخوردار شده یا می‌شوند، صرفاً مشمول محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد می‌باشند و خسارت تأخیر تأدیه، صرفاً تا زمان واگذاری اسناد قابل تعیین است .

تبصره۲ـ در صورتی که بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید، کمتر یا بیشتر از یک سال سپری شده باشند با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی (روز شمار) به‌مبلغ بدهی مسجل اضافه می‌شود.

ب ـ در اجرای بند (ص) تبصره (۵) قانون، استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تأدیه بدهی‌ ناشی از تملک اراضی مربوط به همان طرح در طرح‌ها و پروژه‌های ملی و استانی در چهارچوب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و قانون بلامانع است.

پ ـ مبلغ اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین می‌شود.

ت ـ نام و مشخصات دریافت­کنندگان اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می شود.

ث ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند کسور قانونی مربوط به تسویه مطالبات  طلبکاران از جمله کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی (شامل سهم کارفرما و پیمانکار) را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامی تسویه نمایند .

تبصره۱ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند در زمان بازپرداخت یا تسویه مطالبات طلبکاران برای کسر سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه، اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع‌المعامله نمایند. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان‌های مربوط، تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذینفع می‌باشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند (ت) ماده (۶) آیین­نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ برای پرداخت در وجه طلبکار می‌باشد .

تبصره۲ـ در زمان استرداد اسناد خزانه اسلامی صادره بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی مذکور از زمان آزاد‌‌سازی تا تاریخ سررسید بر مبنای نرخ تعیین شده در این آیین‌نامه اقدام و نسبت به تسویه آن از محل اعتبار تخصیص‌یافته سال جاری، اعم از نقدی و یا اسناد خزانه اسلامی اقدام نمایند. در صورت عدم وجود اعتبار تخصیص‌یافته، دستگاه‌های اجرایی موظفند معادل مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خرید اسناد مورد اشاره، در دفاتر دستگاه اجرایی بدهی شناسایی و ثبت نمایند.

تبصره۳ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب (بدون محاسبه جریمه ) اقدام نماید .

ج ـ در اجرای بند (ز) تبصره (۸) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به‌صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان مذکور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارایه می‌نماید. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی تحویلی را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

تبصره۱ـ بابت اسناد خزانه اسلامی تحویلی به سازمان امور مالیاتی کشور محاسبه حفظ قدرت خرید تا زمان تحویل به سازمان مذکور انجام می‌شود.

تبصره۲ـ در مواردی که پیمانکاران راساً نسبت به تسویه بدهی‌های مالیات بر ارزش افزوده عهده دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده باشند، تسویه مطالبات آنها از طریق اسناد خزانه اسلامی دارای حفظ قدرت خرید مجاز است.

چ ـ مهلت ارایه مدارک و مستندات به عامل واگذاری و یا ثبت در سامانه اوراق دولت، برای کلیه دستگاه­های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ ، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور است. در مواردی که سررسید اوراق قبل از مهلت مقرر در قانون مذکور است مهلت ارایه مدارک و مستندات حداکثر دو هفته قبل از سررسید می‌باشد.

ح ـ خزانه‌داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید در صورت تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی‌باشد.

خ ـ سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مجازند با لحاظ نمودن مشوق‌های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی ‌نمایند. مبلغ اسمی اسناد فوق‌الذکر در سررسیدهای مقرر، به حساب‌های درآمدی سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی‏سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

د ـ اسناد خزانه اسلامی واگذار شده به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به نهاد‌های عمومی غیر دولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی) امکان معامله در بازار ثانویه را نداشته و صرفاً در سررسید معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی به حساب مربوط واریز می‌شود.

ذ ـ سازمان بورس مکلف است با اعلام وزارت و به منظور بهبود جایگاه اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاه مدت دارندگان این اسناد، بسترهای لازم (شامل نهادهای مالی، سامانه‌های معاملاتی، دستورالعمل‌ها و ...) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اسناد خزانه اسلامی را فراهم نماید.

ر ـ در صورت انتشار اوراق موضوع بندهای (ب) و (ف) تبصره (۵) قانون در قالب اسناد خزانه اسلامی، اسناد منتشره با حفظ قدرت خرید به صورت روزشمار، قابل واگذاری به طلبکاران در قبال تعهدات قطعی و قراردادی(اعم از پیش پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقده) می‌باشد و تمامی شرایط آن اعم از انتشار و واگذاری تابع احکام این ماده می‌باشد.

ماده۴ـ وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه‌بندی توسط مؤسسات مربوط (در صورت نیاز) به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و با همکاری بانک مرکزی، نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی و یا بین المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی و یا بین المللی از محل بند (ب) تبصره (۵) قانون تا سقف معادل مبلغ شصت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰) ریال و صدور تضمین های لازم (برمبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام نماید .

تبصره۱ـ سازمان برنامه نسبت به تعیین و اعلام طرح‌های موضوع این ماده با اولویت طرح‌هایی که مصارف ارزی دارند، اقدام می‌نماید.

تبصره۲ـ بانک مرکزی موظف است حسب نیاز، ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار و تبدیل آن به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم سازد. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یاد شده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیین شده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت و پرداخت مبالغ مربوط می‌باشد.

تبصره۳ـ ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تأیید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز تعیین می‌شود .

تبصره۴ـ اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار اوراق ارزی از جمله هزینه‌ های تعیین رتبه اعتباری کشور موضوع این آیین‏نامه، توسط سازمان برنامه (به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار) از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین و خزانه‌داری کل کشور با اولویت نسبت به تسویه آنها به‌صورت ارزی یا ریالی اقدام می‌نماید .

ماده۵ ـ در اجرای بند (الف) تبصره ( ۵) قانون، به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا سقف مبلغ چهل و پنج هزار میلیارد ( ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر۴۵) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کمیته بند (ک)، برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر نمایند. سهم شرکت‌های دولتی به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:
تبصره۱ـ در صورت عدم انتشار مبالغ پیش‌بینی شده توسط هر یک شرکت‌های دولتی تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۸، مبالغ منتشر نشده، پس از درخواست سایر وزارتخانه‌ها توسط سازمان برنامه به سهم سایر شرکت‌های مندرج در جدول مذکور اضافه می‌ شود .

تبصره۲ـ دولت در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق موضوع این ماده تعهدی ندارد و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینه‌های انتشار اوراق یاد شده، از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی موضوع این ماده انجام خواهد شد.

تبصره۳ـ شرکت‌های دولتی می‌توانند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های مربوط، در چارچوب بودجه مصوب خود و در سقف تعیین شده در جدول موضوع این ماده، نسبت به تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی/سازمان بورس برای انتشار اوراق مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

تبصره۴ـ با ارایه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکت‌های دولتی، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر می‌شود و شرکت‌های دولتی ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت مکلف به انتخاب بانک یا بانک‌های عامل/رکن بازار سرمایه خواهند بود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول/سرمایه در مدت زمان مقرر انجام می‌شود. بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز وجوه شرکت‌های مزبور نزد خزانه­داری کل کشور واریز کند .

ماده۶ ـ به استناد بند (ج) تبصره (۵) قانون، اوراق فروش نرفته طرح‌های موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (۵) قانون، در سقف اعتبار همان طرح و در قبال مطالبات معوق، با تأیید رییس دستگاه اجرایی و ذیحساب/ مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرح‌ها و زیرطرح‌ها ازجمله تملک اراضی و تادیه بدهی طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها) می‌باشد. فهرست طلبکاران یادشده به همراه میزان مطالبات معوق آنها توسط شرکت‌های دولتی برای اوراق بند (الف) و توسط دستگاه اجرایی ذیربط برای اوراق بند (ب) به بانک عامل/رکن بازار سرمایه ارایه می‌شود.

ماده۷ـ در اجرای بند (د) تبصره ( ۵) قانون، شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها مجازند با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور (از جمله تأیید وزارت کشور) و سایر قوانین و مقررات مربوط تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کمیته بند (ک) با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.

تبصره۱ـ تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق موضوع این ماده برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد(۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه درصد سهم دولت بر عهده سازمان برنامه است.

تبصره۲ـ اوراق فروش نرفته این ماده در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوط و سازمان برنامه، قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.

تبصره۳ـ بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی  دارای تضمین بازپرداخت دولت را در هر مرحله بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

ماده۸ ـ در اجرای بند (ط) تبصره (۵) قانون، وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو مجازند با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور و در چارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵ ) ریال منتشر نمایند.

تبصره ـ بازپرداخت اصل و سود اوراق موضوع این ماده، توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید میادین مشترک وزارت نفت (برای طرح‌های آن وزارت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیرو) تضمین می‌شود و دولت تعهدی به بازپرداخت اوراق منتشره ندارد.

ماده۹ـ در اجرای بند (ی) تبصره (۵) قانون، وزارت نفت مجاز است با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط تا سقف معادل سه میلیارد (۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) منتشر نماید.

تبصره ـ شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند و دولت تعهدی به بازپرداخت اوراق منتشره ندارد. اوراق فروش نرفته موضوع این ماده، با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه قابل واگذاری به پیمانکاران/طلبکاران طرح‌ها می‌باشد.

ماده۱۰ـ در اجرای بند (ز) تبصره (۵) قانون و به‌منظور استمرار جریان پرداخت‌ها، به وزارت اجازه داده می‌شود بر اساس توافق خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق موضوع بند یادشده اقدام نمایند.

ماده۱۱ـ تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهی‌ها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی به وزارت بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن است.

ماده۱۲ـ نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه به استثنای سازوکار مربوط به نرخ اسناد خزانه اسلامی در بند (هـ) تبصره (۵) قانون، توسط کمیته بند (ک) تعیین می­شود.

تبصره ـ کارمزد معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی منتشره به نمایندگی از دولت توسط وزارت، اعم از اوراق منتشره سررسید نشده سنوات قبل، معادل حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) سایر اوراق تعیین می‌شود. سازمان بورس مکلف است نسبت به اعلام و نظارت بر اجرای این تبصره اقدام نماید.

ماده۱۳ـ بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی و ارزی خود، تأثیر این سیاست­ ها بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را که به تأیید کمیته بند(ک) رسیده است، مدنظر قرار می­دهد.

ماده۱۴ـ انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین‌نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس مکلف است تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

ماده۱۵ـ بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی را ماهانه حسب مورد به‌تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده راساً به سازمان برنامه و وزارت ارایه نماید.

ماده۱۶ـ هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است با اعلام وزارت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به‌منظور بازارگردانی اوراق منتشره موضوع این آیین‌نامه را فراهم نماید.

ماده۱۷ـ به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۴ـ ، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه مجاز است.

ماده۱۸ـ هنگام واگذاری طرح (پروژه)هایی که مطابق این آیین‌نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین‌های آن‌ها اقدام خواهد شد .

ماده۱۹ـ هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب۱۳۶۶ ـ صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ماده۲۰ـ انتشار صکوک اجاره موضوع این آیین‌نامه صرفاً منوط به رعایت دستورالعمل‌های مصوب سازمان بورس می‌باشد و رعایت موارد پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۴و اصلاحات بعدی آن الزامی نمی‌باشد.

ماده۲۱ـ سایر موارد پیش‌بینی نشده در این آیین‌نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۲۴۲/ت۱۹۹۶۱هـ مورخ ۱۳۷۷/۶/۹ و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است .

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری