شنبه, 17 خرداد 1399

 

تصویب‌نامه در خصوص فهرست مناطق کمترتوسعه­ یافته برای برقراری فوق‌العاده مناطق بدی آب و هوا در طول برنامه ششم توسعه

منتشر شده در یکشنبه،۱۹ خرداد ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۵۳۹۰۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

و بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصویب کرد:

فهرست مناطق کمتر توسعه­­ یافته برای پرداخت فوق ­العاده مناطق کمتر توسعه­ یافته موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت ۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ و فهرست پیوست آیین­ نامه فوق ­العاده ­های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت موضوع بندهای (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۲۷۲/ت ۵۱۵هـ مورخ ۱۳۷۴/۱/۱۴ برای برقراری فوق‌العاده مناطق بدی آب و هوا در طول برنامه ششم توسعه کماکان معتبر هستند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری