شنبه, 17 خرداد 1399

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت های اساسیطرح جامع بجنورد ـ تغییر کاربری ۱/۹ هکتاری

منتشر شده در یکشنبه،۱۹ خرداد ۱۳۹۸

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ خود موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر بجنورد (تغییر کاربری ۱/۹ هکتار از فضای سبز، فرهنگی، هنری و ورزشی به مسکونی و خدمات)

مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان شمالی را با توجه به مباحث جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داده و براساس نامه شماره۱۸۳۲۷/۷۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی (پیوست) و با توجه به سطوح مازاد اراضی با کاربری فضای سبز در بخش شمال شرقی شهر و در جهت کمک به تحقق کاربری‌های خدماتی در شهر  با تغییر کاربری اراضی مذکور مشروط به رعایت موارد ذیل موافقت می‌نماید:

۱ـ خدمات عمومی سهم شهر از اراضی مذکور در حداکثر ممکن و در انطباق با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک، اخذ و صرفاً به خدمات غیرانتفاعی و معابر اختصاص یابد. هر گونه استفاده انتفاعی در قالب کاربری‌های مسکونی و تجاری از سهم شهر در این توافق توسط شهرداری ممنوع می‌باشد .

۲ـ  با عنایت به کمبود خدمات عمومی محقق شده در پیرامون اراضی مورد بحث و بخش شمال شرقی شهر، کاربری‌های غیرانتفاعی سهم شهر در قسمت شمالی اراضی مذکور و در مجاورت معبر موجود جانمایی گردیده و به عنوان اساس طرح لحاظ گردند. بخش جنوبی اراضی مذکور با توجه به بافت پر مسکونی پیرامونی به کاربری مسکونی سهم مالک اختصاص یابد .

۳ـ حداکثر تراکم ساختمانی مجاز در اراضی مذکور معادل تراکم کم طرح تفصیلی مصوب شهر، ۱۲۰ درصد و حدنصاب تفکیک قطعات ۲۰۰ مترمـربع تعیین می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد