یکشنبه, 18 خرداد 1399

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی

با طرح جامع شهر مورد

منتشر شده در یکشنبه،۱۹ خرداد ۱۳۹۸

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۰ مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مود، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی را به تصویب نهایی رساند.

 ضمناً به آگاهی می‌رساند کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح های جامع از جمله ضوابط و

مقررات و نیز نقشه‌های مربوطه در سایت www.Archive.mrud.ir  بارگذاری می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد