حذف بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ مورخ ۵/۱/۱۳۹۸

منتشر شده در دوشنبه،۱۳ خرداد ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۸ به پیشنهاد شماره ۳۸۸۰/۲۱۴۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ حذف می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری