شیوه‌نامه‌های انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «تشکل‌های مردم‌نهاد»، بنگاه‌های اقتصادی عمومی» و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی

منتشر شده در چهارشنبه،۸ خرداد ۱۳۹۸

 (مصوب پانزدهمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 در مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵)

 

ماده۱ـ منظور از تشکل‌های مردم نهاد عبارتند از کلیه تشکل‌هایی که ماهیت داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی دارند و تحت عناوین مختلفی نظیر انجمن، خیریه، خانه، جمعیت، سازمان غیردولتی، هیأت، کانون، خانه و شبکه فعالیت می‌کنند.

بند اول: اطلاعات سازمانی و هویتی

ماده۲ـ اطلاعات هویتی و سازمانی تشکل‌های مردم نهاد از جمله موارد زیر باید در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

۱. مشخصات مؤسسان،

۲. اساسنامه ثبت شده، تاریخ ثبت و مرجع تأیید اساسنامه،

۳. پروانه تأسیس یا فعالیت،

۴. آگهی تأسیس که در روزنامه رسمی یا روزنامه کثیرالانتشار منتشر شده است،

۵ . ساختار و تشکیلات داخلی،

۶ . سطح فعالیت  از نظر استانی یا فرااستانی، ملی یا بین‌المللی یا خارجی بودن،

۷. نهادهای وابسته از قبیل شرکت، درمانگاه، پژوهشکده و  مرکز مشاوره،

۸ . مشخصات شعب و دفاتر نمایندگی در داخل یا خارج از کشور،

۹. موافقتنامه یا مجوز تأسیس شعبه یا دفتر نمایندگی،

۱۰. وظایف و اختیارات دفتر نمایندگی، اساسنامه شعبه که به تصویب تشکل مرکزی رسیده باشد و اینکه آیا شعبه در مجامع عمومی تشکل مرکزی حق رأی دارد یا ندارد،

۱۱. مشخصات کامل اعضای هیأت امنا یا هیأت رئیسه، یا هیأت‌مدیره، رئیس و بازرسان تشکل و شرح وظایف و اختیارات هر کدام،

۱۲. کلیه مصوبات مجامع عمومی یا هیأت امنا و هیأت‌مدیره تشکل نظیر دستورالعمل‌ها یا آیین‌نامه داخلی،

۱۳. اسامی و سمت اشخاصی که با داشتن سمت عمومی، عضو هیأت امنا یا هیأت رئیسه، یا هیأت‌مدیره، یا رئیس و بازرس تشکل هستند،

۱۴.  فهرست اموال و دارایی‌های تشکل اعم از آنکه در مالکیت و مورد استفاده  باشد یا در اجاره اشخاص ثالث،

۱۵. قوانین و مقررات ناظر بر تشکیل و فعالیت تشکل.

ماده۳ـ اطلاعات راجع به نحوه فعالیت تشکل و عملکرد آن در حوزه‌های مختلف از جمله در موارد زیر باید در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

۱. تعداد و مشخصات کلی کارکنان و نحوه همکاری آنها با تشکل،

۲. اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده،

۳. مشخصات شبکه‌ها و مجامعی  که تشکل در آنها عضو شده است،

۴. گزارش عملکرد سالانه طبق شرایط مقرر در اساسنامه،

۵ . عضویت تشکل در مجامع و شوراهای تصمیم ساز یا تصمیم گیر کشور،

۶ . تعاملات و فعالیتهای بین‌المللی تشکل از جمله کسب مقام مشورتی نزد نهادهای بین‌المللی یا اقدام برای این منظور،

۷. مشخصات نمایندگانی که از سوی تشکل در مجامع و مناسبت‌های بین‌المللی شرکت کرده‌اند،

۸ . گزارش‌هایی که تشکل به نهادها و مراجع بین‌المللی داده است،

۹.  اطلاعات راجع به وضعیت مالیاتی، اظهارنامه‌های مالیاتی و مالیات‌های پرداختی تشکل،

۱۰.  سوابق محکومیت تشکل به تعلیق یا ابطال پروانه،

۱۱. مشخصات بانک‌های اطلاعاتی تشکل، اهداف ایجاد آنها و نحوه استفاده از آنها.

ماده۴ـ فهرست و نوع خدماتی که از سوی تشکل‌ها به گروههای هدف ارائه میشود، تعداد و مشخصات کلی گروههای هدف تشکل و نحوه جمع‌آوری، ثبت و نگهداری اطلاعات آنها در تشکل باید در دسترس متقاضیان قرار گیرد.

ماده ۵ ـ میزان و نوع کمک‌های دریافتی از مؤسسات عمومی، چگونگی دریافت و مصرف  آنها باید منتشر شده و در دسترسی عمومی قرار گیرد.

ماده۶ ـ اطلاعات راجع به نحوه جمع آوری کمک‌های مردمی، اطلاعات کلی و آماری در مورد تعداد خیران، میزان و نوع کمک‌ها و خیرات آنها قابل انتشار و دسترس است. هویت اشخاص خیر نباید به صورت عمومی منتشر شود یا در دسترس متقاضیان قرار گیرد مگر با إذن آنها.

ماده۷ـ اطلاعات مربوط به هویت مددجویان و افراد مرتبط با تشکل‌ها و نوع کمک‌ها و خدمات ارائه شده به هر یک بدون إذن آنان قابل انتشار یا دسترس نخواهد بود. اطلاعات کلی و آماری نظیر تعداد مددجویان یا میزان و نوع کمک‌ها و خدمات، باید برای عموم متقاضیان قابل دسترس باشد.

ماده۸ ـ در مورد کودکانی که تحت پوشش تشکل‌ها قرار دارند افشای مشخصات هویتی تحت هیچ شرایطی مجاز نیست.

ماده۹ـ اطلاعات زیر در حوزه عملکرد مالی و محاسباتی سالانه تشکل‌ها قابل انتشار و دسترس خواهد بود:

۱. منابع درآمدی به تفکیک درآمد‌های داخلی از جمله حق عضویت، کمک‌های مردمی درآمدهای حاصل از فعالیت‌ها و درآمدهای خارجی یا خارج از کشور،

۲. روش‌هایی که برای کسب درآمد مورد استفاده قرار می‌گیرد،

۳. جمع کل درآمدها و هزینه‌های سالانه،

۴. میزان درآمد غیر نقدی سالانه و مشخص کردن نحوه دریافت و مصرف آن،

۵ . تعداد و مشخصات حساب‌های بانکی که منابع مالی تشکل در آنها واریز و یا از طریق آنها هزینه می شود،

۶ . تفکیک هزینه‌های جاری و پرسنلی تشکل،

۷. اعلام گردش مالی بین شعب و دفاتر نمایندگی با دفتر مرکزی تشکل و میزان داد و ستد مالی آنها،

۸. اعلام رویه‌های ثبت صورت های مالی تشکل و نحوه رعایت استانداردهای حسابداری،

۹. مشخصات حسابرس رسمی مستقل در مورد موسسات خیریه و حمایتی،

۱۰. مشخصات حامیان مالی تشکل،

۱۱. آمار و اطلاعات دعاویی که تشکل در دفاع از منافع عمومی موضوع فعالیت خود اقامه کرده است.

ماده۱۰ـ هر شهروندی می‌تواند اطلاعات یک تشکل مردم نهاد را یا مستقیماً از خود آن تشکل یا از مرجع صدور مجوز آن، مطالبه کند.

شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

«بنگاه های اقتصادی عمومی»

(مصوب پانزدهمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

در مورخ ۰۵ / ۱۲ /۱۳۹۷)

ماده۱ـ بنگاه های اقتصادی عمومی (واحدهای  اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کنند اعم از دولتی و عمومی غیردولتی)، باید اطلاعات سازمانی و هویتی خود را که حسب مورد از جمله شامل اطلاعات زیر است در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:

۱. سند تأسیس یا اساسنامه قانونی یا اساسنامه یا شرکتنامه مصوب و ثبت شده و اظهارنامه ثبت شعبه یا نمایندگی با آخرین اصلاحات و الحاقات و مرجع صدور مجوز فعالیت،

۲.  تابعیت بنگاه و میزان و مشخصات سهام اتباع خارجی در بنگاه (با رعایت شیوه‌نامه نحوه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی)،

۳. مرکز اصلی (اقامتگاه) بنگاه،

۴.  موضوع اصلی فعالیت بنگاه وسایر موضوعاتی که بنگاه در زمینه آنها فعالیت کرده یا می‌کند،

۵ . مشخصات اعضای هیأت‌مدیره یا هیأت عامل یا هیأت امنا یا هیأت رئیسه، مدیر عامل، بازرس یا بازرسان قانونی بنگاه، روش و تاریخ انتصاب یا انتخاب آنها و مدت باقیمانده از مسئولیت آنها،

۶ . اسامی و مشخصات مؤسسین و دارندگان سهامداران کلیدی (کنترلی، کنترلی مدیریتی، ممتاز) بنگاه و میزان سهم آنها،

۷. تعداد سهامداران یا شرکا و سهام بی نام، با نام و ممتازه،

۸ .  مشخصات مؤسسات و شرکت‌های فرعی اعم از تابع یا وابسته،

۹. مشخصات شعب یا دفاتر نمایندگی بنگاه در داخل و خارج از کشور،

۱۰. مشخصات شرکت‌های مشاور و ناظر در پروژه‌های خاتمه یافته و در حال اجرا،

۱۱.  مشخصات کلی پروژه‌های خاتمه یافته و در حال اجرای داخلی و خارجی،

۱۲. مدت، نوع و ماهیت بنگاه،

۱۳. داشتن یا نداشتن دفاتر قانونی پلمپ شده (قانونی)،

۱۴. نام نشریه و سایر ابزارهای ارتباطی که آگهی‌ها و دعوت‌های بنگاه از طریق آنها صورت می‌گیرد، آدرس پایگاه اینترنتی و پیام رسان بنگاه (در صورت وجود).

ماده۲ـ بنگاه های اقتصادی باید اطلاعات راجع به ارکان بنگاه و وظایف و اختیارات هر رکن را که حسب مورد از جمله شامل اطلاعات زیر است در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کرده و در دسترس متقاضیان قرار دهند:

۱. تعداد و ترکیب مجامع عمومی، مشخصات دارندگان حق رأی در مجامع عمومی،

۲. گزارش جلسات مجامع عمومی از جمله تاریخ، ساعت، نحوه دعوت و محل تشکیل جلسات و دستور جلسة هر مجمع از قبیل انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، تقسیم سود و اندوخته‌ها و تغییر موضوع فعالیت،

۳. تصمیمات مجامع عمومی و صورت‌جلسة مورد تأیید هیئت رئیسة هر مجمع،

۴. حدود اختیارات مدیر عامل و هیأت‌مدیره یا هیأت عامل بنگاه، 

۵ . دارندگان امضای مجاز و حدود اختیارات آنها،

۶. فراخوان‌های الزامی مجامع عمومی.

ماده۳ـ اطلاعات راجع به امتیازها و فرصت‌ها از قبیل فرصت‌های استخدامی، ضوابط استخدام یا استفاده از نیروی کار در بنگاه های اقتصادی، شرایط برخورداری از بیمه و نوع بیمه و بازنشستگی، نحوه پرداخت حقوق و مزایا، تسهیلات رفاهی، مأموریت‌های خارجی و مهارت‌های شغلی لازم باید در پایگاه اطلاع‌رسانی بنگاه منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد.

 ماده۴ـ اطلاعات راجع به وضعیت مالی و محاسباتی بنگاه‌های اقتصادی عمومی، حسب مورد و از جمله در موارد زیر در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت:

۱. میزان سرمایه نقدی و غیرنقدی بنگاه در زمان تأسیس و در حال حاضر،

۲. میزان و نحوه تغییرات در سرمایه بنگاه،

۳. نحوه تقسیم سود و زیان بنگاه،

۴. صورت‌های مالی سالانة حسابرسی شدة بنگاه،

۵ . اطلاعات و صورت‌های مالی مؤسسات و شرکت‌های تابعه و وابسته،

۶ . گزارش‌های هیئت‌مدیره به مجامع،

۷. جدول زمان‌بندی پرداخت سودنقدی به سهامداران و شرکا،

۸ . میزان پاداش مصوب برای هیأت‌مدیره و مدیرعامل،

۹. میزان سهام در سایر بنگاه ها،

۱۰. آخرین ترازنامه بنگاه و سایر سال ها.

ماده۵ ـ اطلاعات راجع به وضعیت عملکرد و فعالیت‌های بنگاه های اقتصادیحسب مورد و از جمله در موارد زیر در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت:

۱. خدمات و محصولاتی که بنگاه به جامعه یا گروه هدف عرضه می‌کند،

۲. تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت بنگاه،

۳. هر گونه تغییر در اساسنامه بنگاه و فعالیت اصلی بنگاه،

۴. برگزاری یا مشارکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و نتیجة آن،

۵ . تغییر در روش یا رویة حسابداری به‌همراه دلایل و آثار مالی ناشی از آن،

۶ . تغییر در ترکیب اعضاء هیئت‌مدیره، تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی و تغییر مدیرعامل بنگاه،

۷. تأیید، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت، پروانه بهره‌برداری، امتیاز تجاری و انتقال، تحصیل، تغییر یا ابطال علامت تجاری بنگاه،

۸ . تغییر در نحوه تقسیم سود،

۹. تغییر در سهام بنگاه در سایر بنگاه ها،

۱۰. تغییر عمده در ساختار مالکیت بنگاه به‌نحوی که بر کنترل بنگاه تأثیر بگذارد،

۱۱. تغییر در ساختار بنگاه مانند ادغام و ترکیب،

۱۲. درخواست برای ورود به یا خروج از فهرست شرکت‌های ثبت‌شده در بورس و دلایل آن.

ماده۶ ـ کلیه بنگاه های پذیرفته شده در بورس مکلف هستند علاوه بر اطلاعاتی که در مواد بالا ذکر شد اطلاعات مرتبط در دستورالعمل‌های سازمان بورس اوراق بهادار را حسب مورد برای عموم منتشر کرده و یا در دسترس متقاضیان قرار دهند.

ماده۷ـ در مواردی که بالاترین مقام مؤسسه دارنده اطلاعات تشخیص می‌دهد که انتشار اطلاعات مذکور در این شیوه‌نامه می‌تواند به اختلال در بازار منجر شود با اخذ تأیید از کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تا مدتی که کمیسیون مشخص می‌کند می‌تواند از انتشار آن اطلاعات خودداری کند.

ماده۸ ـ فهرست بنگاه های مشمول این شیوه‌نامه از سوی دبیرخانه کمیسیون تهیه‌شده و برای دسترسی عمومی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار خواهد گرفت.

شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

«مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده به خدمات عمومی»

(موضوع مواد ۱، ۸، ۹ و ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)

(مصوب سیزدهمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸)

ماده۱ـ منظور از مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی در این شیوه‌نامه عبارت‌اند از مؤسساتی که ماهیت غیرانتفاعی داشته و ارائه یک یا چند خدمت حرفه‌ای یا صنفی بر عهده آنها است و از جمله عبارتند از:

۱. کلیه سازمان های حرفه‌ای و صنفی که به موجب قانون خاص ایجاد شده‌اند نظیر کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان و مترجمان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام روانشناسی، سازمان نظام پرستاری، اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون.

۲.  اتحادیه‌های صنفی که به موجب قانون نظام صنفی تشکیل شده و فعالیت می‌کنند،

۳. تشکل‌های خصوصی که طبق قانون مأموریت‌های خاص بر عهده آنها گذاشته شده است همانند انجمن‌های حمایت از مصرف کنندگان.

ماده۲ـ اطلاعات سازمانی ـ هویتی مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی که حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید در پایگاه اطلاع‌رسانی آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

۱. قوانین و مقررات راجع به تأسیس و نحوه فعالیت‌های آن مؤسسه،

۲. ارکان مؤسسه و وظایف و اختیارات هر رکن،

۳. چارت تشکیلات سازمانی،

۴. مشخصات رئیس مؤسسه و مدیران هر رکن،

۵ . مشخصات اعضای هیأت‌مدیره یا هیأت اجرایی،

۶ . مشخصات مجامع عمومی یا شوراهای تصمیم‌گیری مؤسسه،

۷. مشخصات بازرس یا حسابرس قانونی مؤسسه،

۸ . فرایند عضویت در مؤسسه.

ماده۳ـ اطلاعات راجع به اعضای هر مؤسسه از جمله تعداد اعضا، نام و نام خانوادگی، تخصص، نشانی فعالیت، شماره تماس، عکس، تاریخ اخذ پروانه، نوع عضویت در مؤسسه، مدت اعتبار پروانه و وضعیت فعلی فعالیت باید در پایگاه اطلاع‌رسانی آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد.

ماده۴ـ اطلاعات مالی و محاسباتی مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی که حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید در پایگاه اطلاع‌رسانی آنها منتشر‌شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

۱. میزان بودجه مصوب سالانه مؤسسه،

۲. میزان حق عضویت‌های دریافت شده،

۳. درآمدهای مؤسسه از محل هدایا، کمک‌ها و موقوفات و سایر منابع درآمدی،

۴. صورت‌های مالی حسابرسی شده یا مورد تأیید بازرس مؤسسه،

۵ . هزینه‌های مؤسسه به تفکیک سرفصل‌های هزینه.

ماده۵ ـ اطلاعات عملکردی مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی در حوزه‌هایی که خدمت عمومی ارائه می‌دهند و حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید در پایگاه اطلاع‌رسانی آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

۱. اطلاعات راجع به خدمات و کالاهایی که مؤسسه ارائه می‌دهد،

۲. تعداد و مشخصات آزمونهای برگزار شده و نتایج هر کدام،

۳. تعداد پروانه‌های صادر شده و تمدید شده،

۴.  تعداد نیروهای استخدام شده و وضعیت استخدامی هر کدام،

۵ . تعداد جلسات برگزار شده مجامع یا شوراها و هیأت‌مدیره،

۶ . اطلاعات دوره‌های آموزشی یا کارآموزی برگزار شده .

  ماده۶ ـ مصوبات و تصمیمات مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی که حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید در پایگاه اطلاع‌رسانی آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

۱. کلیه مصوبات مجامع عمومی و شوراها،

۲. آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و کلیه ابلاغیه‌ها و مکاتبات که مبنای عمل در هر یک از ارکان مؤسسه است،

۳. تعرفه‌ها یا نرخ‌های مصوب برای ارائه خدمات، مرجع تصویب آنها و نحوه وصول آنها.

ماده۷ـ اطلاعات انتخابات مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی که حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید در پایگاه اطلاع‌رسانی آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

۱. انواع انتخاباتی که در مؤسسه برگزار می‌شود و زمان های هر کدام،

۲. شرایط نامزدها،

۳. مشخصات اعضایی که خود را در هر یک از انتخابات نامزد کرده اند،

۴. نتایج هر انتخابات و تعداد آراء هر نامزد،

۵ . تاریخ، ساعت و مکان برگزاری هر یک از انتخابات‌ها،

۶ . نحوه بررسی صلاحیت نامزدها،

۷. صورتجلسات شمارش آراء،

۸  . اسامی اشخاص شرکت کننده در انتخابات.

ماده۸ ـ اطلاعات راجع به رسیدگی به تخلفات و جرایم ارتکابی از سوی اعضای مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی که حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید با رعایت محرمانگی هویت عضو متخلف یا مورد تعقیب، در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

۱. تعداد و انواع تخلفات صورت گرفته از سوی اعضا،

۲. نحوه رسیدگی به تخلفات و تصمیمات اتخاذ شده،

۳. تعداد و مشخصات پروانه‌های معلق یا ابطال شده،

۴. میزان جریمه‌های نقدی وصول شده،

۵ . تعداد متخلفان معرفی شده به مراجع قضایی،

ماده۹ـ اطلاعات راجع به چگونگی مشارکت مؤسسات خصوصی درسیاستگذاری ها و تصمیم ـ گیری‌های مؤسسات عمومی از جمله دعوت نامه‌های رسیده از سوی مؤسسات عمومی، مشخصات مراجع، مجامع و نهادهایی که مؤسسه در آنها به عنوان عضو دارای حق رأی یا صرفاً برای مشورت و کارشناسی و بدون حق رأی شرکت می‌کند و مشخصات افرادی که در جلسات مذکور به نمایندگی از مؤسسه شرکت کرده‌اند باید برای متقاضیان قابل دسترس باشد.