تصویب‌نامه در خصوص خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان

منتشر شده در شنبه،۴ خرداد ۱۳۹۸

هیأت‌ وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۴ به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه‌ و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

و ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ و در اجرای بند (۳) جزء (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تصویب کرد:

۱ـ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران موظف است مطابق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ـ مصوب ۱۳۶۸ـ نسبت به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان با نرخ تضمینی از محل اعتبارات مصوب مربوط بر اساس زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده در جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، اقدام کند.

۲ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به ثبت مشخصات کشاورزان گندم‌کار به همراه حداکثر مقدار محصول قابل‌عرضه توسط هر کشاورز در فصل برداشت که بر اساس سطح زیرکشت آنان و پیش‌بینی میزان تولید در هر منطقه استخراج‌ شده و درج آن در سامانه خرید تضمینی اقدام کند.

۳ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل به‌طور تدریجی معادل هفتاد و هشت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷۸) ریال تسهیلات مطابق جدول یادشده برای خرید گندم داخلی، خط اعتباری در اختیار شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران قرار دهد.

۴ـ سازمان برنامه ‌و بودجه کشور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران جهت خرید تضمینی گندم را تضمین می­کند. تضمین مذکور نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست.

تبصره ـ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران موظف است اعتبار دریافتی را در سررسید مقرر بازپرداخت و وزارت جهاد کشاورزی انجام این تکلیف را پیگیری نماید.

۵ ـ قیمت فروش گندم از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت مصارف صنف و صنعت (به استثنای نانوایی­ های آزادپز)، به ازای هر کیلوگرم هجده هزار و پانصد (۵۰۰ر۱۸) ریال تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری