آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشر شده در شنبه،۴ خرداد ۱۳۹۸

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ بیمه‌گزار: شرکت ملی گاز ایران و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران حسب مورد به نمایندگی از طرف مشترکین گاز و برق.

 ب ـ بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ای که متعهد به ارایه پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت‌های واردشده به ذی­ نفعان طبق مفاد این آیین‌نامه و قرارداد مربوط است.

پ ـ حوادث تحت پوشش: حوادث موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از  مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ.

ت ـ ذی‌نفعان بیمه‌نامه: مشترکین و مصرف‌کنندگان مجاز گاز طبیعی و برق واحدهای مسکونی و تجاری اعم از شهری و روستایی و سکونت گاهی عشایری و کلیه اشخاص زیان‌دیده از حوادث تحت پوشش.

ماده۲ـ سقف مبلغ مناقصه، معادل سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوط در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و در حد وصولی ردیف‌های درآمدی (۱۶۰۱۸۵) و (۱۶۰۱۸۶) جدول شماره (۵) قانون مذکور و براساس نرخ‌های مندرج در مفاد بند (ز) تبصره (۶) قانون یادشده و شامل واحدهای مسکونی و تجاری در پایان سال ۱۳۹۷ با پوشش تمامی مشترکین جدید در قالب بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یا کاهش حجم قرارداد منعقدشده می‌باشد.

ماده۳ـ نـحوه برگزاری مناقصه از طریق سـازوکار قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ به صورت عمومی یا محدود براساس بالاترین میزان تعهدات پیشنهادی بیمه‌گران است.

ماده۴ـ قراردادها به نحوی تنظیم خواهد شد که حوادث احتمالی از ۱۳۹۸/۱/۱  لغایت پایان سال ۱۳۹۸ را تحت پوشش قرار دهد.

ماده۵ ـ میزان تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر حداقل معادل تعهدات مناقصه سال قبل و متناسب با حق بیمه مصوب سال جاری است.

ماده۶ ـ مبنای محاسبه بیمه واحدهای تجاری بر اساس مشترکین شناسایی‌شده می­باشد.

تبصره۱ـ خسارت‌های انسانی ناشی از آسیب به واحدهای تجاری و مسکونی یکسان است.

تبصره۲ـ سایر شرایط مربوط به تعهدات بیمه‌گر و پرداخت خسارت، تابع قراردادهای منعقدشده با بیمه‌گر و بیمه‌گزار است.

ماده۷ـ شرکت ملی گاز ایران از طریق شرکت‌های گاز استانی موظف است ظرف شش ماه با همکاری نهادهای ذی­ربط (شهرداری ­ها، دهیاری­ ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) نسبت به تفکیک واحدهای تجاری از مشترکین مسکونی اقدام کند و پوشش بیمه‌ای آن واحدها را به تفکیک واحد از طریق بیمه‌های طرف قرارداد برقرار نماید.

ماده۸ ـ بیمه‌گزار موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه از قبیل اعتبار دریافتی و خسارت‌های پرداختی را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری