آیین ­نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشر شده در شنبه،۴ خرداد ۱۳۹۸

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ مؤسسات متقاضی: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی.

 ب ـ بانک عامل: بانک‌هایی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک می‌باشند.

پ ـ وزارتخانه و سازمان: کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که مؤسسات متقاضی تابع آنها تقاضای برخورداری از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه را دارند.

ماده۲ـ در اجرای این آیین‌نامه رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور  و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب۱۳۹۱ـ الزامی است، همچنین خرید تجهیزات تخصصی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی تولید خارج از کشور از محل تسهیلات موضوع این آیین‌نامه، الزاماً با تأیید معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوط مبنی بر نداشتن مشابه داخلی امکان‌پذیر است.

ماده۳ـ مؤسسات متقاضی دولتی حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۸ که به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود، میزان تسهیلات درخواستی خود برای خرید تجهیزات تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها را با معرفی اموال دولتی در اختیار خود با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) با قابلیت توثیق و به‌منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات به وزارتخانه و سازمان ذی‌ربط اعلام می­نمایند.

تبصره۱ـ مؤسسات متقاضی غیردولتی از محل توثیق اموال خود نسبت به تضمین بازپرداخت تسهیلات اقدام می‌نمایند.

تبصره۲ـ ارایه تسهیلات از سوی بانک عامل به مؤسسات متقاضی، منوط به ارایه مصوبه هیئت امنا توسط مؤسسات متقاضی خواهد بود.

تبصره۳ـ سقف تسهیلات درخواستی هر یک از مؤسسات متقاضی با ارایه تأییدیه خزانه‌داری کل کشور، حداکثر معادل عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۷ مؤسسات مذکور خواهد بود.

ماده۴ـ وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها پس از دریافت و جمع‌بندی تقاضاهای مؤسسات متقاضی تابع خود حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۸ فهرست نهایی درخواست تسهیلات مورد نظر را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می‌نمایند.

ماده۵ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور پس از دریافت فهرست‌های پیشنهادی موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه و مستندات مربوط، حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۸ مراتب را بررسی و فهرست نهایی مورد توافق با وزارتخانه‌ها و سازمان ذی‌ربط را در سقف چهل هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰) ریال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید و بانک یادشده ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، دستورالعمل مربوط به تعیین نرخ سود، دوران تأمین مالی و سایر شرایط تسهیلات را تهیه و به بانک‌های عامل ابلاغ می‌کند.

ماده۶ ـ تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیئت امنا بر عهده مؤسسات متقاضی بوده و بازپرداخت تسهیلات برای مؤسسات متقاضی دولتی از محل درآمد اختصاصی آنها و برای مؤسسات متقاضی غیردولتی از محل درآمدهای مربوط خواهد بود.

ماده۷ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد سالیانه تسهیلات موضوع این آیین­نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می‌نماید.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری