آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشر شده در شنبه،۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

ماده۱ ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور .

 ب ـ خزانه: خزانه­ داری کل کشور .

پ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.

ت ـ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها: شرکت­ ها، بانک­ ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به‌دولت مندرج در پیوست شماره ( ۳) قانون که هزینه پژوهشی برای آنها منظور شده است.

ث ـ منابع: حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسه‌ها .

ج ـ مراکز: دانشگاه ­ها و مؤسسات آموزش­عالی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی دارای ردیف بودجه­ ای در قانون .

چ ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای­عالی علوم، تحقیقات و فناوری .

ح ـ سامانه: سامانه ملی عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری(ساتع).

خ ـ حساب خاص: حساب خاصی که برای واریز منابع موضوع این آیین ­نامه توسط خزانه ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه تعیین و اعلام می­ شود.

ماده۲ـ شرکت­ ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها موظفند در پایان هر سه ماه معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) از مبلغ منابع موضوع این آیین­ نامه را به حساب خاص واریز و پس از اخذ تأییدیه خزانه، اسناد مثبته را در سامانه بارگذاری نمایند. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت­ ها، بانک­ ها و مؤسسه­ ها، به خزانه­ اجازه داده می­شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص واریز کند.

ماده۳ـ منابع موضوع این آیین­ نامه برای مراکز، مازاد بر درآمدهای اختصاصی مندرج در جدول ( ۷) قانون می‌باشد . ابلاغ پرداخت توسط سازمان به منزله مازاد درآمد اختصاصی محسوب می‌شود.

ماده۴ـ خزانه مکلف است برای جهاد دانشگاهی حساب درآمد اختصاصی ایجاد نماید و اعتباراتی که از محل منابع موضوع این آیین­ نامه به جهاد دانشگاهی اختصاص می­یابد به حساب مذکور واریز نماید .

ماده۵ ـ خزانه مکلف است در پایان هر سه ماه، واریزی هر یک از شرکت ­ها، بانک­ ها و مؤسسه­ ها به تفکیک میزان مبالغ اختصاص یافته به مراکز و نیز پرداختی به مراکز را به سازمان و دبیرخانه گزارش نماید .

ماده۶ ـ منابع موضوع این آیین­ نامه در راستای حل مسایل و مشکلات شرکت­ ها، بانک­ ها و مؤسسه ­ها از قبیل توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهره­ وری، اصلاح ساختار،کاهش هزینه­ های تولید و توسعه بازار در قالب موارد زیر از طریق مراکز هزینه می­ شود:

الف ـ پروژه­ های پژوهش کاربردی از طریق اعضای هیأت علمی، پژوهش گران و فناوران.  

ب ـ اجرای پایان‌نامه ­های تحصیلات تکمیلی و پروژه ­های پسادکتری .

پ ـ پروژه ­های تحقیقاتی دانش ­آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل تحت نظارت یکی از مراکز .

تبصره ـ تعهدات پرداخت نشده توافقنامه­ های سال قبل (ثبت شده در سامانه) در اولویت پرداخت قرار دارد.

ماده۷ـ هزینه­ کرد اعتبارات موضوع این آیین ­نامه به صورت امانی می ­باشد .

ماده۸ ـ حداقل شصت درصد (۶۰%) مبلغ هر پروژه باید به دانشجویان و یا پژوهشگران پسادکتری و یا دانش ­آموختگان پژوهشگر و یا نیروهای کارورز فعال در پروژه پرداخت شود .

ماده۹ـ شرکت‌ها، بانک ­ها و مؤسسه­ ها می­ توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از منابع موضوع این آیین­ نامه را از طریق دانشگاه‏ ها و مؤسسات پژوهشی که براساس اساسنامه وابسته به وزارتخانه یا سازمان ذی­ربط بوده و دارای ردیف بودجه ­ای و مجوز از شورای گسترش آموزش ­عالی می ­باشند و جهاددانشگاهی در چهارچوب این آیین ­نامه هزینه نمایند.

ماده۱۰ـ توافقنامه ­های منعقد شده بین شرکت­ ها، بانک­ ها و مؤسسه ­ها و مراکز باید در سامانه ثبت­ شده و مطابقت آن با این آیین ‏نامه به تأیید دبیرخانه برسد و پس از اعلام به سازمان و خزانه، اجرایی می­ شود. سازمان مبالغ قابل پرداخت به مراکز را به خزانه اعلام می­ نماید. خزانه موظف است نسبت به پرداخت به مراکز مربوط اقدام نماید.

ماده۱ ۱ـ مسئولیت اجرای توافقنامه ­ها و هزینه­کرد کل منابع اختصاص­یافته از جمله مانده انتقال­ یافته به سال بعد، با بالاترین مقام مراکز مربوط است و گزارش اقدامات انجام­ شده را باید در سامانه ثبت نمایند. تعهدات باقی­مانده سال­ جاری در قالب توافقنامه‏ های منعقده، از محل مانده اعتبار انتقال­یافته به سال بعد تأمین خواهد شد.

ماده۱۲ـ دبیرخانه موظف است امکان دسترسی به سامانه را برای سازمان فراهم نماید و در راستای به­روزرسانی سامانه مواردی از قبیل گزارش‌گیری از طرح‌ها، شناسه (کد)گذاری مربوط به طرح‌ها، مشخص نمودن مراحل پرداخت را با هماهنگی سازمان ایجاد نماید.

ماده۱۳ـ دبیرخانه موظف است گزارش اثربخشی و نتایج حاصل از اجرای توافقنامه‌ها را سالانه به سازمان و خزانه اعلام نماید.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری