اصلاح تصویب­ نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

منتشر شده در شنبه،۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۲ به پیشنهاد­های شماره ۳۸۶۷۷/۱۴۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ معاونت حقوقی رییس جمهور و شماره ۹۸/۱۴۶۷۲/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ وزارت نیرو و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب ­نامه شماره۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به شرح زیر اصلاح می­ شود:

۱ـ در پایان بند (۱)، عبارت «مشروط بر اینکه از قیمت تمام­ شده در سال مربوط تجاوز ننماید.» اضافه می­ شود.

۲ـ در بند (۲)، قبل از عبارت «فاضلاب بها»، عبارت «مشروط بر اینکه از قیمت تمام شده در سال مربوط تجاوز ننماید. صورت حساب­ بهای برق ماه ­های گرم در مناطق گرم سیر (۱)، (۲)، (۳) و (۴) به ترتیب برای مشترکین خانگی با سطح مصرف ماهانه کمتر از (۳۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۱۰۰۰) و (۴۰۰) کیلو وات ساعت و» اضافه می­ شود.

۳ـ در بند (۷)، واژه «صرفاً» به عبارت «در چهارچوب اعتبارات پیش ­بینی­ شده در قانون بودجه سالیانه» اصلاح می ­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری