رأی شماره۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

 ابطال نامه شماره ۱۳۲۰۶۷۱ـ ۱۶/۵/۱۳۹۶ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور

 منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

 با توجه به اینکه در تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷  قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران  مقرر‌شده است «والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل

در کلیه دستگاه های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکت های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند  و از آنجایی کـه حقوق و مزایای کارمندان مطابق مـاده ۶۴  قانون مدیریت خدمات کشوری  مبتنیبـر امتیازاتی است که ضرب در ضریب ریالی هر سال تعیین می‌شود و بر اساس سایرمواد فصل دهم قانون اخیرالذکر، حقوق ثابت کارکنان شامل حق شغل، حق شاغل و فوقالعاده مدیریت تعیین و امتیاز آن بعضاً ملاک محاسبه سایـر مـزایا از جملـه اضافه کـاری و پـاداش پایان خدمت می‌باشد، بنابراین تعیین ردیف جـداگانه جهت پرداخت مابه‌الت فاوتکه باعث عدم محاسبه امتیاز آن در سایر مزایای ایثارگران تنزل مقام یافته می‌شود، مغایربا قانون فوق‌الذکر است و از این حیث مقرره مورد شکایت مستند به بند ۱ ماده۱۲و ماده ۸۸  قانونتشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   مصوب سال ۱۳۹۲  ابطال می‌شود.

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی