اصلاح ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

نظر به اینکه در ماده (۱۳) آیین­ نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور موضوع تصویب­ نامه شماره ۱۴۴۴۳۸/ت۵۴۷۳۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ عبارت ماده (6)به صورت عبارت «ماده (۴)» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­ شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی