متن ماده واحده در خصوص شناسایی و اعطایی مدرک تخصصی به پیشکسوتان قرائت قرآن کریم

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

(پیشنهادی شورای ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم)

(جلسه۴۲ شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ ۱۳۹۷/۹/۶)

متن ماده واحده: به منظور ارج نهادن به تخصص، تجربه و حفظ شأن پیشکسوتان قرائت قرآن کریم، شورای ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت (موضوع ماده۴ مصوبه جلسه ۹ شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۷) مجاز است

تا پایان سال ۱۳۹۸ براساس شرایط ورودی و جدول شاخص‌ها و امتیازات که به تصویب مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی می‌رسد، ضمن رعایت فرصت برابر برای همه پیشکسوتان مشمول و اطلاع‌رسانی کافی، نسبت به شناسایی همه واجدین شرایط و بررسی آثار و فعالیت‌های ایشان و اعطای مدرک تخصصی درجه یک و دو، سه (اعطای مدرک درجه۳ منوط به طرح و تصویب در صحن شورای توسعه فرهنگ قرآنی می‌باشد) به آنان اقدام نماید.