تصویب‌نامه در خصوص تعیین شرکت­ های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

منتشر شده در یکشنبه،۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۲۸ به پیشنهاد شماره ۶۱/۲۶۴۴۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)  ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ تصویب کرد:

 شرکت­ های دولتی که در طول سال­ های برنامه پنج سـاله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (به انتخاب کارگروه موضوع ماده (۳) تصویب نامه شماره ۳۳۰۰/ت۳۹۰۳۷ک مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۹) هستند، به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شوند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری