تصویب‌نامه در خصوص تعیین حداقل و حداکثر جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

منتشر شده در شنبه،۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۸ به پیشنهاد شورای­عالی بورس و اوراق بهادار و به‌استناد تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست­ های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب کرد:

حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به ­منظور تـسهیل اجرای سیاست­ های کلـی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ ، مبلغ سی و دو میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۲) ریال و حداکثر میزان آن مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ر۳) ریال تعیین و مبالغ مندرج در آیین ­نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مذکور موضوع تصویب­ نامه شماره ۱۷۳۲۶۵/ت۴۵۶۷۶هـ مـورخ ۱۳۹۰/۹/۲ و اصلاحات بعـدی آن با این مأخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل می­ شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری