شنبه, 17 خرداد 1399

 

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده­ای 

جنوب استان سیستان و بلوچستان

منتشر شده در شنبه،۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۱۱ به پیشنهاد شماره ۱۲۰۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده­ای جنوب استان سیستان و بلوچستان در حوزه جغرافیایی مربوط تشکیل می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری