الحاق تبصره‌ به بند (ث) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶)

قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

منتشر شده در شنبه،۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۸ به پیشنهاد شماره ۹۷/۱۸۰۲۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 متن زیر به عنوان تبصره‌ به بند (ث) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت ­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۲۴۰/ت۵۲۶۹۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ الحاق می­ شود:

تبصره ـ تسویه آن بخش از تعهدات ارزی بانک مرکزی که از طریق بانک ­های عامل ایجاد نشده‌ است نظیر تبدیل درآمدهای ریالی شرکت­ های هواپیمایی خارجی به ارز با نرخ مرجع و تأمین ارز واردات بدون انتقال ارز شرکت­ های دارویی که تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نرخ مرجع قیمت‌گذاری و توزیع شده‌اند یا از حسابرسی ارزی سال­ های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بانک ­های عامل متأثر نمی‌شوند نظیر فاینانس‌ها و وام‌های غیرخودگردان، صرفاً با انجام راستی‌آزمایی اطلاعات توسط حسابرس صورت می­ گیرد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری