اصلاح بند (پ) تصمیم‌نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ن مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹

منتشر شده در شنبه،۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۳۲۸۷۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به ترکیب اعضای کارگروه ­تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم‌نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ن مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ و اصلاح بعدی آن اضافه می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری