اصلاح تصویب­نامه­ های شماره ۲۸۹۳/ت۵۶۴۰۳هـ
مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۹ و شماره ۲۷۶۲/ت۵۶۴۰۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۹

منتشر شده در شنبه،۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

نظر به اینکه به ترتیب در ردیف­ های مربوط به کد ملی (۹۵۰۰۱۵) جداول موضوع قسمت (۱) جزء (و) بند (۱) و قسمت (۱) جزء (ت) بند (۱) تصویب­ نامه­ های شماره ۲۸۹۳/ت۵۶۴۰۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۹ و شماره ۲۷۶۲/ت۵۶۴۰۳هـ مورخ

۱۳۹۸/۱/۱۹ عبارت­­ های «درمان نگه­دارنده با بورپرونورفین ( BMT )» به صورت عبارت «درمان BMT » و در ردیف (۲۴) جدول پیوست تصویب­ نامه اخیرالذکر، عبارت «گذاشتن لوله بینی ـ معده­ای ( NGT )» به صورت واژه « NGT » تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­ شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی