رأی شماره ۲۰۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسر حق بیمه تا میزانی که حق بیمه از آن کسر شده مجاز است

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسـلامی مقرر شده به کارکنان شاغل هنگام بازنشستگی،

ازکارافتادگی یا فوت به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسـور بازنشسـتگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت شود. همچنین مستند به مـاده ۶۷ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی، مستخدمینی که بازنشسته، از کار افتاده کلی یا فوت می‌شوند علاوه بر وجوه مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده، به ازای هر سال سابقه خدمت آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسر حق بیمه به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد. بنابراین پـرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سـازمان تأمین اجتماعی معـادل یک ماه آخـرین حقـوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسر حق بیمه تا میزانی که حق بیمه از آن کسر شده مجاز است. با توجه به مراتب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۸۵۰ـ۱۳۹۲/۴/۲۲ شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشـخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۹ قانون تشـکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی