رأی شماره ۲۰۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۵ مصوبه شماره ۴۶۶۳/۹۲/۴/ش ـ ۶/۹/۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر مشهد

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

طبق ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۷۷/۵/۱۸، مصرف وجـوه حـاصل از واگـذاری اوراق مشارکت و غیراجرای طرح های مربوط، در حکم تصرف غیرقانونی

در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد. از این جهت بند ۵ مصوبه شماره ۴/۹۲/۴۶۶۳/ش ـ ۱۳۹۲/۹/۶ شـورای اسلامی شهر مشهد مبنی بـر اینکه بـه شهرداری مشهد اجـازه داده می‌شود به منظور انجام هزینه‌های ضروری معادل سه دهم در هزار مبلغ اوراق مشارکت و صکوک منتشره را از منابع شهرداری خارج از شمول با تشخیص شهردار هزینه نمایند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی