مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

پیرامون مجتمع ایستگاهی حقانی

منتشر شده در دوشنبه،۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۶ خود طرح مجتمع ایستگاهی (TOD) حقانی را پیرو مباحث مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ مورد بررسی قرار داده و ضمن عنایت به صورت جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ کمیته فنی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش

طرح مذکور را با رعایت موارد زیر تصویب نمود:

۱ـ بنا بر راهبردهای طرح مصوب در خصوص توان و نیاز فضای شهری بلافصل و ماهیت فرهنگی، گردشگری و توجه به توسعه قلمرو عمومی در اراضی عباس‌آباد ضمن حفظ کلیات معماری طرح، سهم کاربری‌های انتفاعی شامل تجاری و اداری نسبت به فعالیت‌های خدمات عمومی از قبیل درمانی، فرهنگی هنری و گردشگری کاهش یابد.

۲ ـ مطالعات ترافیکی طرح با توجه به میزان جذب سفر هر یک از فعالیت‌های پیشنهادی طرح و تأثیر آن بر شبکه معابر بلافصل و حوزه پیرامونی به تأیید معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی برسد.

۳ـ رعایت قدرالسهم پروژه از سقف تراکم ۲۰ درصد و سطح اشغال ۵/۸ درصد کل محدوده ۵۳۲ هکتاری اراضی عباس‌آباد الزامی می‌باشد. تبعاً کلیه فضاهایی که به نوعی استفاده انتفاعی دارند با توجه به تأثیر مستقیم بر کیفیت اقتصاد، محیط زیست و ترافیک منطقه مشمول محاسبه تراکم خواهندبود.

۴ـ با توجه به همجواری پروژه با مراکز حیاتی و کلیدی شهری پیوست مطالعات پدافند غیرعامل طرح پس از تأیید سازمان پدافند غیرعامل کشور متعاقباً در اسناد ابلاغی لحاظ شود.

۵ ـ ضمن تأکید بر حذف بخشی از سازه اجرا شده در مسیر کریدور جنوبی ـ شمالی در اولویت اقدام، لازم است به جهت نظارت مستمر بر کیفیت اجرا حسب پیگیری گزارشات طرح توسط کارفرما جهت بررسی‌های بعدی به دبیرخانه شورای عالی ارائه شود.

۶ ـ جداول مربوط به میزان زیربنای قابل احداث در هر طبقه و نحوه استقرار توده و فضا در طرح در انطباق با اصول کلی طرح جامع اراضی عباس با رعایت الزامات صدرالذکر پس از تأیید دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری توسط دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به مراجع مرتبط ابلاغ شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد