تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان غلام علی مهری و ابراهیم ابراهیمی، به عنوان اعضای هیأت عالی رسیدگی به تخلفات اداری

منتشر شده در شنبه،۳۱ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۶۱۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۷سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری  ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و در اجرای ماده (۳۷) آیین ­نامه اجرایی

قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب­ نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴هـ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

آقایان غلامعلی مهری و ابراهیم ابراهیمی، به عنوان اعضای هیأت عالی نظارت مذکور در ماده (۳۷) آیین­ نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب­ نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴هـ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ و اصلاحات بعدی آن جایگزین آقایان محمدرضا جلیلیان و علیرضا محفوظی می ­شوند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری