اصلاح تصویب نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت۵۵۸۵۵هـ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۷

منتشر شده در شنبه،۳۱ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۷۳۵۷۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و در اجرای بند (ب) مصوبه شماره ۱۰۱۵۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱ شورای­عالی هماهنگی اقتصادی تصویب کرد:

 دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه ­های کم­ درآمد جامعه موضوع تصویب ­نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت۵۵۸۵۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ به شرح زیر اصلاح می­ شود:

۱ـ بند (الف) ماده (۲) به شرح زیراصلاح می ­شود:

الف ـ کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری و کارکنان قراردادی شناسه­ دار دستگاه­ های اجرایی که از محل منابع بودجه عمومی، حقوق دریافت می­کنند و جمع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و همچنین مبلغ ماهیانه قرارداد منعقده برای کارکنان قراردادی شناسه­ دار، کمتر از سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال است از طریق حساب­ های بانکی متصل به حقوق و مزایای کارکنان مشمول.

۲ـ جدول ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می­ شود:

۳ـ در بند (پ) ماده (۳)،عبارت «بیمه­ شده تأمین اجتماعی» بعد از عبارت «سایر گروه ­های» اضافه می ­شود.

۴ ـ متن زیر به عنوان بند (ث) به ماده (۳) الحاق می ­شود:

ث ـ درخصوص سایر کارکنان دستگاه­ های اجرایی که مشمول بند (الف) ماده (۲) نمی ­باشند، دستگاه­ های اجرایی می ­توانند فهرست کارکنان غیرمشمول بند (الف) ماده مذکور خود را که کمک ­جبرانی یا حمایت غذایی از گروه ­های کم ­درآمد دریافت نکرده ­اند، جهت بررسی و اقدام بعدی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری