اصلاح تصویب­ نامه شماره ۱۴۶۶/ت۵۶۴۰۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۷

منتشر شده در شنبه،۳۱ فروردین ۱۳۹۸

نظر به اینکه در تصویب ­نامه شماره ۱۴۶۶/ت۵۶۴۰۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۷ عبارت­ های «در بند (۱) تصویب­ نامه» و «سایر مقررات مربوط» به ترتیب ­به صورت عبارت­ های «در مقدمه تصویب­ نامه» و «ـ مصوب ۱۳۸۴ـ» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­ شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی