تصویب‌نامه در خصوص بدهی مالیات بردرآمد مؤدیان استان‌های سیل‌زده

منتشر شده در دوشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۷ به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۲/۴۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۶۵) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب۱۳۶۶ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

 ۱ـ بدهی مالیات بردرآمد مؤدیان استان‌های سیل‌زده، مربوط به عملکرد تا پایان سال ۱۳۹۷ که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) اموال آنها در اثر وقوع سیل فروردین سال ۱۳۹۸ از بین رفته است، با رعایت ماده (۸) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶۵) قانون مالیات‌های مستقیم بخشوده می‌شود.

۲ـ استان‌های سیل‌زده توسط وزارت کشور تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری