تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸

منتشر شده در دوشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۸

هیأت ‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف)

ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خصوصی:

تبصره۱ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوطه در پروانه مطب آن‌ها درج شده باشد.

تبصره۲ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) ثبت شده آن‌ها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره۳ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.

ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

۱ـ ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندان‌پزشکی معادل چهارده هزار و شش صد (۶۰۰ر۱۴) ریال محاسبه می‌شود.

۲ـ ضرایب ریالی کای حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل چهارصد و دوازده هزار (۰۰۰ر۴۱۲) ریال محاسبه می‌شود.

۳ـ ضرایب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل پانصد و بیست و هشت هزار (۰۰۰ر۵۲۸) ریال محاسبه می‌شود.

۴ـ ضریب ریالی کای حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل دویست و شانزده هزار (۰۰۰ر۲۱۶) ریال محاسبه می‌‌شود.

۵ ـ ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل دویست و هفتاد و هفت هزار (۰۰۰ر۲۷۷) ریال محاسبه می‌‌شود.

پ ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸ به شرح جدول زیر است:

(ارقام به ریال)

ت ـ تعرفه خدمات اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر در بخش خصوصی:

۱ـ تعرفه‌های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان در بخش‌ خصوصی به شرح جدول زیر تعیین می­شود:

(ارقام به ریال)

تبصره ـ سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه معادل هفتاد درصد تعرفه مصوب بخش دولتی می‌باشد.

 ۲ـ تعرفه مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC ) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان‌مدت) در بخش‌ خصوصی در سال ۱۳۹۸ به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

   (ارقام به ریال)

تبصره ـ خدمات ارایه شده در مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC ) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان‌مدت) مشمول تعهد بیمه پایه نیست.

۳ـ دستورالعمل اجرایی نحوه ارایه خدمات درمانی به معتادان مواد مخدر و روانگردان به‌صورت سالانه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور بازنگری و ابلاغ می‌شود.

ث ـ تعرفه خدمات پرستاری در منزل در بخش خصوصی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ـ سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب ـ معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت.

۳ـ کلیه تعرفه‌های مندرج در این تصویب­نامه به عنوان سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی برای سال ۱۳۹۸ است. در هر استان کارگروهی متشکل از افراد زیر می­توانند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی اجتماعی نسبت به تعیین تعرفه‌های تعدیل شده اقدام  نمایند:

الف ـ رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان.

ب ـ رییس سازمان نظام پزشکی استان.

پ ـ نماینده استاندار.

ت ـ نماینده سازمان‌های بیمه‌گر پایه استان.

ث ـ نماینده بیمه مرکزی به‌عنوان نماینده بیمه‌های تکمیلی استان.

تبصره ـ در استان‌هایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وجود دارد، نماینده دانشگاه مرکز استان در کارگروه مذکور حضور خواهد یافت.

۴ـ این تصویب‌نامه از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۸ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

 تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال ۱۳۹۸

(ارقام به ریال)