تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریهدر سال ۱۳۹۸

منتشر شده در دوشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹)

قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خیریه:

 تبصره ۱ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

 تبصره ۲ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

 تبصره ۳ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.

 ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

 ۱ـ ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی معادل نه هزار و پانصد ( ۵۰۰ر۹) ریال محاسبه می­ شود.

 ۲ـ ضرایب ریالی کای حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبنای کای واحد و دویست و شش هزار ( ۰۰۰ر۲۰۶) ریال محاسبه می‌شود.

 ۳ـ ضرایب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل سی صد و سی و هشت هزار ( ۰۰۰ر۳۳۸) ریال محاسبه می شود.

 ۴ـ ضریب ریالی کای حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یک صد و پنجاه و یک هزار (۰۰۰ر۱۵۱) ریال محاسبه می‌‌شود.

 ۵ ـ ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یک صد و نود و دو هزار (۰۰۰ر۱۹۲) ریال محاسبه می‌شود.

 پ ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش خیریه در سال ۱۳۹۸، به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

 (ارقام به ریال)

   ۲ـ سهم سازمان­ های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خیریه در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر تعیین می‌شود:

 الف ـ معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

 ب ـ معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت.

 ۳ـ این تصویب‌نامه از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۸ لازم‌الاجرا است.

 معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری