اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۷۰۱/ت۵۵۹۵۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

منتشر شده در دوشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۱ به پیشنهاد شماره ۳۸۲۸۳/۱۷۵۲۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  تصویب کرد:

در مقدمه تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۷۰۱/ت۵۵۹۵۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱، عبارت « و با رعایـت ماده (۴) قانون حداکثـر استفاده از توان تولیـدی و خـدماتی در تأمین نیازهای کشور و تـقویت آنها در امر صـادرات و اصـلاح ماده (۱۰۴) قـانون مالیـات­ های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ » پس از  عبارت « ـ مصوب ۱۳۸۴ـ » اضافه می­ شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری