اصلاح ماده (۱۹۰) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

منتشر شده در دوشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۱ به پیشنهاد شماره ۳۸۱۹۲/۱۷۷۳۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 ۱ـ در صدر ماده (۱۹۰) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹،عبارت « و کارشناسی رسمی و وکالت دادگستری و یا نماینده قضایی » بعد از عبارت « کارگزاری گمرکی » اضافه می‌شود.

۲ـ تبصره (۱) ماده (۱۹۰) آیین‌نامه مذکور و اصلاح بعدی آن موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۲۹۳۴۰/ت ۵۳۳۰۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲،حذف و تبصره (۲) به عنوان تبصره تلقی می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری