رأی شماره ۱۶۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۸

الف ـ نظر به اینکه نامه شماره ۱۰۶/۳۹۵۴۴ـ ۲۵/۶/۱۳۹۲ اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران به استانداری مازندران در پاسخ به نامه استانداری تنظیم شده و در آن شرح وضعیتی گزارش شده است و از مصادیق مقررات بند ۱ ماده ۱۲ قانون

تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین قابل طرح و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

ب ـ مفاد آیین‌نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس مصوب هفت صد و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱ / ۲ / ۱۳۸۸ شورای عالی آموزش و پرورش در حدی که با تغییر اداره مدارس دولتی به هیأت امنایی شائبه غیر دولتی بودن مدارس را ایجاد می‌کند و منجر به این می‌شود که در عمل هیأت امناء مدارس، اولیاء دانش‌آموزان را به پرداخت شهریه برای غیر خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه ملزم می‌کند، مغایر اصل ۳۰   قانون اساسی است و مستند به بند ۱ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی