رأی شماره۱۹۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه۳۱۰۶۲ /ش الف س مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز در مورد معافیت یا تخفیف از عوارض صدور پروانه ساختمانی خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۸

مطابق تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده هـر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عـوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور

منوط است، در غیراین صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ها ممنوع است. نظر به حکم مذکور، مصوبه شماره ۳۱۰۶۲/ش الف س ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز متضمن معافیت از پرداخت عوارض شهرداری ها به علت مغایرت با حکم قانون یاد شده به عنوان قانون حاکم در زمان تصویب مصوبه و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی