رأی شماره ۱۹۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره۲۷۷۲/۲۰/۹۶۲ـ ۱۴/۱/۱۳۹۶مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

منتشر شده درسه‌شنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۸

با توجه به اینکه بخشنامه شماره ۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲ـ ۱۳۹۱/۶/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مبتنی بر بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده

ولی در بخشنامه ۲۵۳۹۹۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن تصمیم شورای عالی کار است تفویض اختیاری به مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران برای تدوین بخشنامه ملاحظه نمی‌شود و صرف نظر از اینکه بندهای ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه شماره ۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲ـ ۱۳۹۱/۶/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مغایر قانون هست یا خیر؟ از باب اینکه تصویب و ابلاغ آن از حدود اختیارات این مرجع خارج است، مستند

بـه  بنـد ۱مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸  قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری  مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی