تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در یکشنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۷

هیأت‌وزیران در جلسه۱۳۹۷/۱۲/۱۵ به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (هـ) ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ تصویب کرد:

 سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی از مبلغ  پنجاه و دو هزار و سی صد و نود و پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ ر۰۰۰ ر۳۹۵ ر۵۲) ریال به مبلغ پنجاه و پنج هزار و سی صد و نود و پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۹۵ر۵۵) ریال  افزایش می ­یابد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری