لغو بند (الف) تصویب‏ نامه شماره ۲۳۲۸۰۰/ت۴۱۵۷۶ک مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۵

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۱۱۹۱۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

 ۱ـ بند (الف)تصویب‏ نامه شماره ۲۳۲۸۰۰/ت۴۱۵۷۶ک مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۵ لغو و عنوان بندهای بعدی به ترتیب اصلاح می‏ شود.

۲ـ روستاها، مزرعه ­ها و مکان‏ های دوشانجق، جلوگیر، کریق بزرگ، سعید خانلو، دکمه داغلوی و قوناق قران، از دهستان یورتچی غربی بخش کورائیم شهرستان نیر استان اردبیل منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به دهستان یورتچی­ شرقی بخش یادشده ملحق می ‏شوند.

۳ـ دهستان یورتچی­ غربی از بخش کورائیم شهرستان نیر منتزع و به بخش مرکزی شهرستان یادشده ملحق می‏ شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری